عنوان*بررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی*

بررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل ,, سازمان حسابرسی,استاندارد كنترل كیفیت, مسئولیت‌های مدیریت, الزامات اخلاقی, پذیرش وادامه كار, منابع انسانی, اجرای كار و نظارتبررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی|31014393|fb|
هم اکنون فایل با مشخصه ی بررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود فایل بررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی
در قالب word شامل 142 صفحه


فهرست مطالب
چكیده
فصل اول
1-1- مقدمه
1-2- بیان مسئله
1-3- ضرروت انجام تحقیق
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- اهداف آرمانی
1-4-2- اهداف كلی
1-4-3- اهداف ویژه و كاربردی
1-5- فرضیه‌های تحقیق
1-6- روش تحقیق
1-7- قلمرو تحقیق
1-7-1- قلمرو موضوعی
1-7-2- قلمرو مکانی
1-7-3- قلمرو زمانی
1-8- تعاریف اصطلاحات و مفاهیم
فصل دوم
2-1- مقدمه
2-2- تاریخچه حسابرسی در ایران
2-3- كیفیت در حرفه حسابرسی
2-4- كیفیت: تصویر خرد، تصویر كلان
2-5- کنترل کیفیت کار حسابرسی
2-5-1- کنترل کیفیت در سطح موسسه حسابرسی
2-5-2- کنترل کیفیت در سطح هر کار حسابرسی
2-6-آشنایی با کمیته کنترل کیفیت سازمان حسابرسی
2-6-1- جایگاه و ساختار مدیریت کنترل کیفیت
2-6-2- سیستم کنترل کیفیت‌
2-7- حسابداری
2-8- حسابرسی
2-9- گزارشگری مالی
2-10- ارتباط حسابرس با گزارشهای مالی
2-11- رابطه حسابداری و حسابرسی
2-12- نقش حسابرسی
2-13- موارد در برگیرنده تعریف نقش حسابرسی
2-14- نیاز‌های اطلاعاتی استفاده کنندگان گزارشهای حسابداری
2-14-1- تفسیر محتوای اطلاعات دریافت شده جهت کسب اطلاع از ارتباط آن با نیاز‌های اطلاعاتی خود
2-14-2- ارزیابی کیفیت اطلاعات دریافت شده
2-15- عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی
2-15-1- تضاد منافع
2-15-2- پیامد‌های اقتصادی با اهمیت
2-15-3- پیچیدگی
2-15-4- عدم دسترسی مستقیم
2-16- سابقه انجام تحقیقات
2-16-1- تحقیقات داخلی
2-16-2- تحقیقات خارجی
فصل سوم
3-1- مقدمه
3-2- روش تحقیق
3-3- گروه‌های استفاده كننده از خدمات حسابرسی
3-4- استاندارد کنترل کیفیت
3-4-1- كلیات
3-4-2- اجزای سیستم كنترل كیفیت (همان ماخذ)
3-4-3- مسئولیتهای مدیریت درباره كیفیت در درون مؤسسه (همان ماخذ)
3-4-4- الزامات اخلاقی (همان ماخذ)
3-4-5- استقلال (همان ماخذ)
3-4-6- پذیرش یا ادامه كار (همان ماخذ)
3-4-7- منابع انسانی (همان ماخذ)
3-4-8- تعیین گروه كاری (همان ماخذ)
3-4-9- اجرای كار (همان ماخذ)
3-4-10- مشاوره (همان ماخذ)
3-4-11- اختلاف نظر (همان ماخذ)
3-14-12- بررسی كنترل كیفیت كار
3-4-13- نظارت (همان ماخذ)
3-5- ابزار اندازه گیری
3-6- جامعه و نمونه (در رابطه با توزیع پرسشنامه)
3-7- جمع‌آوری اطلاعات
3-8- تهیه پرسشنامه
3-9- قابلیت اعتماد (پایایی) پرسشنامه
3-10- اعتبار (روایی) پرسشنامه
3-11- روش توزیع پرسشنامه
3-12- معایب پرسشنامه
3-13- تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم
4-1- مقدمه
4-2- توصیف نمونه
4-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-4- متغیرهای مورد مطالعه
4-5- آمار توصیفی
4-6- آمار استنباطی
4-6-1- آزمون تحلیل عاملی
4-7- آزمونهای همبستگی
4-8- آزمونهای رگرسیون
4-8-1- آزمونهای رگرسیون خطی ساده
4-8-2- آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره
4-8-2-1- آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره (روش همزمان)
فصل پنجم
5-1- مقدمه
5-2- خلاصه تحقیق
5-3- پیشنهادات مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیه‌های تحقیق
5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی
5-5- خلاصه فصل پنجم
فهرست منابع و مآخذ
پیوست‌ها
چكیده انگلیسی
چكیده

بهبود کیفیت ضامن بقا و پیشرفت است این موضوع، به خصوص در سیستمهای رقابتی و مبتنی بر بازار آزاد بخوبی آشکار و انکار ناپذیر است، چرا که مشتری و مصرف کننده همواره طالب بهترین کیفیت هستند. به عبارتی بی توجه‌ای به کیفیت و ارتقای آن، هر فعالیتی را به سمت توقف و اضمحلال پیش خواهد برد. اشاعه فرهنگ نظارت پذیری، همواره سبب ارتقای سطح کیفیت کارها می شود. از طرفی اشاعه این فرهنگ محیط را همواره در حالت احساس مسئولیت نگه می دارد و وجود وحضور سازمان نظارتی مانند سازمان حسابرسی با چنین مشخصه‌ای در عرصه فعالیت‌های اقتصادی وصنعتی قطعا" فرهنگ حسابخواهی و حسابدهی را که لازمه سلامت اقتصاد و صنعت در هر کشوری است، ترویج خواهد یافت

صورتهای مالی به عنوان مهمترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب میشود. اما مسئله مهم تردید درمورد قابلیت اتكای اطلاعات مزبور میباشدكه متاثر از تضاد منافع و مسایل دیگری از قبیل عدم دسترسی مستقیم استفاده كنندگان، پیچیدگی رویدادهای اقتصادی و فرایند تهیه اطلاعات و آمار زیانبارو گمراه كننده موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است در واقع نقش حسابرسان ارزیابی كیفیت اطلاعات برای استفاده كنندگان است و از طرفی وظیفه سنگین اظهار نظر و پاسخ گویی به عهده حسابرسان مستقل نهاده شده است .چرا كه حسابرسان بهتر از دیگران باحسن شهرت، قابلیت حرفه‌ای و سیاستهای عملیاتی خود میتوانند از عهده این پاسخ گویی وریسك برایند. لذا استقرار سیستم كنترل كیفیت مناسب توسط موسسات حسابرسی جهت بهبود حسابرسی و اثربخشی هر چه بیشتر صورتهای مالی كه پاسخ گویی نیازهای مطرح شده باشد اجتناب ناپذیر است. در این میان سوال اصلی این است كه "آیا استقرارسیستم كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده سازمان از دیدگاه حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی موفق است یا خیر؟ و اجزای استاندارد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی تا چه میزان رعایت شده ودر اثر بخشی حسابرسی صورتهای مالی موثر بوده است؟"
روش جمع اوری اطلاعات تحقیق بصورت كتابخانه‌ای و میدانی است. از كتاب ومقالات و اینتر نت برای مباحث تئوریك و از پرسشنامه برای آزمون فرضیه‌ها‌ی تحقیق استفاده شده است هم چنین روش آزمون فرضیه‌های تحقیق آزمونهای میانگین، آلفای كرونباخ، آزمونهای همبستگی و رگرسیون با استفاده از نرم افزار spssمی باشد.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد كه كلیه اجزای كنترل كیفیت مطرح شده در استاندارد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی از دیدگاه حسابرسان شاغل در سازمان بطور نسبی رعایت می‌شود و این اجزا دارای ارتباط مستقیم (مثبت) با كیفیت حسابرسی صورت‌های مالی می‌باشد بطوریكه با افزایش رعایت سیاست‌ها وروشهایی اجزای كنترل كیفیت اثر بخشی حسابرسی صورتهای مالی به میزان بالایی افزایش می‌یابد.لذابا توجه به اینكه واحد كنترل كیفیت مسئولیت استقرار و اجرای استاندارد كنترل كیفیت را بعهده دارد پس بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی به میزان بالایی اثر دارد.


مطالب دیگر:
📃شرایط و آثار قوه قاهره در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و چگونگی آن در حقوق ایران📃تاثیر فورس ماژور در رفع مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران 📃شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی📃بررسی تطبیقی خسارت ناشی از نقض قرارداد و شیوه جبران آن📃بیع با ثمن شناور در فقه و حقوق📃عدم تعیین ثمن در بیع در فقه و حقوق📃بررسی تعهدات و قراردادهای سنتی و الکترونیک📃بررسی مقایسه ای تعهدات طرفین معامله در بیع الکترونیکی و سنتی📃نماز و نیایش در اندیشه شاعران معاصر📃بینش و جهان بینی شاعران معاصر نسبت به مسئله نماز و نیایش📃ارتباط نماز و نیایش با عرفان در اندیشه شاعران معاصر و جریانات تاثیرگذار بر آن📃جزوه مطالعات انتقادی ارتباطات تاریخ و نظریه در آمریکا نوشته هانو هارت ترجمه دکتر سید محمد دادگران📃پروژه ایمنی در کشاورزی و وسائل مرتبط با این شغل📃مطالعه تطبیقی بین نظرات و آرای مذاهب خمسه در مورد نماز جمعه📃مبانی و ادله فقهی وجوب نماز جمعه از دیدگاه  فقهای امامیه و علمای اهل سنت📃بررسی مبانی و ادله فقهی مذاهب خمسه در مورد نماز جمعه📃ارائه چارچوبی امن جهت استفاده اینترنت اشیا در صنعت📃مبانی نظری ارائه چارچوبی امن جهت استفاده اینترنت اشیا در صنعت📃پروپوزال ارائه چارچوبی امن جهت استفاده اینترنت اشیا در صنعت📃پرسشنامه ارائه چارچوبی امن جهت استفاده اینترنت اشیا در صنعت📃بررسی چگونگی انجام اعمال آیینی و دینی در ادیان مختلف و بیان وجوه مشترک و افتراقی آنها📃بررسی ماهیت حقوقی خرید و فروشی اینترنتی و تعیین شرایط انعقاد قرارداد و آثار آن📃پاورپوینت الگوهای علمی حسابداری📃پاورپوینت تجزیه و تحلیل تکنیکال📃پاورپوینت تحلیل استراتژیک بازار مسکن بر اساس ماتریس PEST & SWOT